نكات ايمنی به كارگيری داربست ها

به کارگیری داربست : نکات ایمنی دارای دو دسته داربست های متحرک و معلق می باشد.

 • استفاده از كفش های ايمنی در به کارگیری داربست غير لغزنده براي كار بر روي داربست الزامي است.
 • كار بر روي داربست هاي معلق علاوه بر اقلام حفاظتي داربست هاي ثابت، نيازمند كمربند ايمنی است كه به سازه داربست متصل شده باشد.
 • كمربندهای ايمنی نبايد باعث جراحت يا مرگ در هنگام سقوط شوند.
 • جمع آوري تمام مواد ، تجهيزات ضايعات و تميز كردن سكوي كار پس از پايان كار يا در انتهاي شيفت كار الزامي است .
 • در صورت اجبار به كار بر روي داربست در هواي برفي ضمن استفاده از كفش هاي غير لغزنده، پاشيدن شن بر روي سكوي كار ، الزامي است.

داربست های متحرك

 • جابجايي داربست هاي متحرك، هنگامي كه افراد بر روي آن قرار دارند، ممنوع است.
 • اعمال ني رو براي حركت داربست متحرك بايد حتي المقدور نزديك پايه ها باشد و در هر صورت بيش از  ۵ فوت بالاتر از سطح پايه حمايت كننده نباشد.
 • اگر از نيروي متحرك موتوري استفاده مي شود ، اولاً نيرو بايدصفر متر بر ثانيه / مستقيم به چرخ ها وارد شود و ثانياً سرعت بيش از ۳ نباشد.

داربست های معلق

 • سطح كاري اين داربستها در هر حال بايد تراز باشد.
 • حداكثر بار اعمالي بر سكوي كار به کارگیری داربست هاي معلق ۱۰۰ تا ۲۰۰ كيلوگرم بر متر مربع ميباشد.
 • انجام اقدامات لازم وزنه هاي تعادلي، اتصال به سقف و …) براي جلوگيري از سقوط داربست الزامي است.)
 • وزنه هاي تعادلي بايد به محل امني متصل شده و حركت نكنند . نبايد از كيسه هاي شن، سنگ، آجر و غيره به عنوان وزنه تعادلي استفاده كرد.
 • وقتي چند داربست معلق به طور همزمان بكار گرفته مي شوند، نبايد آنها را بهم متصل كرد.
 • طناب داربست هاي معلق بايد حداقل توانايي تحمل شش برابر حداكثر بار مجاز را بدون آسيب داشته باشد.
 • كاربرد طناب هاي تعمير شده يا معيوب به هر شكل در داربست های معلق ممنوع است.
 • اتصال طناب ها به هم فقط بايد از طريق اتصالات استاندارد انجام گيرد.
 • در صورت وجود هرگونه آسيب فيزيكي يا هرگونه آسيب ناشي از تماس با جريان برق، طناب را بايد تعويض كرد.
 • طنابها بايد از تماس با حرارت و مواد خورنده محافظت شوند.
 • طنابهاي جلوگيري از چرخش داربست هاي معلق بايد به اندازه اي باشند كه به زمين برسند . استفاده از طناب هاي بلندتر و يا بلند كردن طول طناب به هر روش ممنوع است.
 • در پايين ترين سطح سكوي كاري، حداقل بايد چهار دور طناب بر روي قرقره بالابر وجود داشته باشد.
 • كليه باربرها بايد علاوه بر ترمز عملياتي معمول، به يك ترمز اضطراري مجهز باشند تا در زمان تغيير ناگهاني گشتاور يا شتاب خارج از حد نرمال عمل نمايد.
 • در داربست هاي معلق سازه حمايت كننده داربست بايد قادر به تحمل حداقل باري معادل چهار برابر بار كاري مور د نظر علاوه بر وزن داربست را داشته باشد.
 • در به کارگیری داربست هاي معلق وزن افراد و تجهيزات نبايد بيشتر از توان سيستم بالابر باشد .

 

در شرکت خدماتی ایران ارتفاع خدمات شستشو نما ، درز بندی نما ، درز انقطاع نما  و انجام عملیات پیچ و رولپلاک و پیچ و رولپلاک نما و سنگ نما ، بدون داربست انجام میگیرد و با استفاده از مهارت طناب راپل می باشد که به صورت حرفه ای و تخصصی صورت می گیرد .